Mental Fitness voor bezielde ondernemers 

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden regelen de samenwerking met Evelien Verkade, werkend onder de handelsnamen ‘YES! Creation BV’ en ‘YES!’, hierna te noemen Yes!, gevestigd aan de Rietdekkerslaan 13, 3781 WB, Voorthuizen, ingeschreven in het Handelsregister onder respectievelijk de nummers 08134239 en 82656770, e-mail evelien@yes-improve.nl, URL https://www.yestoyou.live.

Daarnaast wordt elke rechtsverhouding tussen Yes!, en de Klant (samen aangeduid als de ‘Partijen’), beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hieraan.
Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

Artikel 1 – Toepassing

1.1. De voorwaarden zijn van toepassing wanneer een opleidingspakket (online of in persoon - hierna ‘de diensten’) wordt geboekt of een bestelling van materiaal of digitale producten via de webshop (hierna ‘de producten’) van Yes! wordt geplaatst door een bezoeker van deze site (hierna genoemd ‘de Klant’). Tevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing op ieder lidmaatschap, abonnement, iedere licentie, iedere dienstverlening, ieder coachingscontact en/of overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
1.2. Bij het bestellen van een dienst of product via de website of de webshop van Yes! of bij het maken van een afspraak voor een coachingscontact, stemt de Klant met deze algemene voorwaarden in door ze uitdrukkelijk te aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de diensten door Yes!. Bij andere overeenkomsten maken deze voorwaarden integraal onderdeel uit van de overeenkomst, zoals ook in de overeenkomst vermeld.
1.3. Yes! behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. 
1.4. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.
1.5. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Door het plaatsen van een bestelling of boeken van een dienst via de website, bevestigt de Klant een natuurlijk persoon te zijn, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. Yes! draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevensvermelding door de Klant.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst en bestelproces

2.1. Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen ten hoofde van Yes!.
2.2. De overeenkomst tussen Yes! en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van producten of diensten geplaatst door de invulling van het inschrijvingsformulier door de Klant, danwel het plannen van de afspraak, gevalideerd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Yes!. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen.
Voor de bestelling van producten, is een bevestiging pas mogelijk na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en volledige betaling van de bestelde producten door de Klant. Yes! blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling.
2.3. Bestellingen zijn niet bindend voor Yes! zolang deze, na het doorlopen van het bestelproces niet per e-mail of enige ander passend communicatiemiddel zijn bevestigd.2.4. Voor andere offertes en aanbiedingen die Yes! uitzendt, geldt dat Yes! slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

Artikel 3 – Prijzen producten 

3.1. De op de webshop aangegeven verkoopprijzen voor producten op datum van de bestelling, zijn de van toepassing zijnde prijzen. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling. Deze prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Na betaling van producten in de website ontvangt de Klant een factuur.
3.2. Yes! hanteert geen verzendings- of leveringskosten ten laste van de klant, tenzij nadrukkelijk vooraf vermeld.

Artikel 4 – Prijzen diensten 

4.1. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief reiskosten, tenzij anders aangegeven.
4.2. De Klant ontvangt een factuur voor het te betalen bedrag. Op de facturen van Yes! is 21% BTW van toepassing. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

4.3. In geval van betaling op factuur en bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag inclusief BTW en andere kosten en heffingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 100 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Klant. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is Yes! gerechtigd de Klant toegang tot de opleiding te weigeren totdat de betaling binnen is. In zoverre de Klant verder in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van Yes! te voldoen, behoudt Yes! zich het recht voor de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen.
4.4. Elke niet-betaling van een vervallen factuur brengt tevens de opeisbaarheid mee van alle andere facturen. Indien Yes! expliciet en schriftelijk afbetalingstermijnen heeft toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlintresten. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.
4.5. Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan Yes! te worden gericht. Deze laatste is gerechtigd alle vorderingen over te dragen aan derden, alsmede de eigen verplichtingen ten overstaan van de Klant geheel of deels over te dragen doch blijft Yes! in voorkomend geval garant staan voor de goede uitvoering van deze verplichtingen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of plichten ten overstaan van Yes! over te dragen.

Artikel 5 – Online betaling

5.1. De betaling vindt plaats direct na de bestelling. Yes! biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de online bestellingen elektronisch te betalen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsproviders. Middels het plaatsen van een bestelling en betaling via de webshop van Yes! verklaart de Klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de betalingsprovider en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn.
5.2. Geen enkele bestelling wordt gevalideerd zonder voorafgaand de overeenstemmende betaling te ontvangen.

Artikel 6 – Levering en risico-overdracht

6.1. Yes! zal de levering van de diensten, producten en trajecten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
6.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst vereist, kan Yes! voor de uitvoering hiervan anderen betrekken.
6.3. Producten besteld via de webshop en werkboeken aangeboden in het kader van een opleidingspakker worden pas ter beschikking gesteld, dan wel geleverd na ontvangst van de betaling overeenkomstig artikelen 3 en 4 van de huidige algemene voorwaarden. 
6.4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Yes! aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Yes! worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst/ lidmaatschap benodigde gegevens niet tijdig aan Yes! zijn verstrekt, heeft Yes! het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
6.5 Yes! is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Yes! is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Yes! kenbaar behoorden te zijn.
6.6. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
6.7. Yes! zal zich naar beste kunnen inspannen de overeenkomst met zorg uit te voeren. Alle producten en diensten van Yes! worden geleverd op basis van een inspanningsverbintenis.
6.8. Yes! levert in samenwerking met Improve360 het Improve360 Portaal aan de klant. Yes! is, namens Improve360, gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het portaal (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud, voor de noodzakelijk te verrichten Updates of met het oog op de veiligheid, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de samenwerkingspartner of klant ontstaat. Yes! zal zich redelijkerwijs inspannen om overlast voor betrokkenen zoveel mogelijk te voorkomen.
Yes! en daarmee de klant van Yes! die gebruik maakt van dit portaal en het kwaliteitsconcept zijn gehouden aan de algemene voorwaarden van Improve3
6.9. In de algemene voorwaarden van Improve360 staat: "Indien er sprake is van een (on) voorziene situatie dat Improve360 om welke reden dan ook ophoudt te bestaan, dan is de functionaliteit van de portalen en alle hierin opgeslagen informatie en documenten geborgd. Voor alle samenwerkingspartners en klanten geldt dat zij zich in voorkomende situatie tot UWKM kunnen wenden. Met UWKM kunnen individuele afspraken gemaakt worden om de hosting van het betreffende portaal te blijven voortzetten, dan wel over te dragen aan een hostingpartij naar keuze. De doorontwikkeling vanuit Improve360 stopt op dat moment, maar de functionaliteit zoals deze op dat moment is kan gecontinueerd worden."
Yes! zal dit op dit moment voor haar klanten organiseren.
6.10. Beide partijen kunnen de overeenkomst voor onbepaalde tijd jaarlijks opzeggen, met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
6.11. Een overeenkomst die gesloten is voor bepaalde tijd, kan niet tussentijds worden beëindigd.
6.12. In geval van tussentijdse opzegging heeft Yes! naast vergoeding van de gemaakte kosten ook recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds geleverde dienstverlening en werkzaamheden en gedane (voor) investeringen op verzoek van de klant.
6.13. De vorderingen van Yes! op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 1. indien na het sluiten van de overeenkomst aan Yes! ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, 2. indien Yes! de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
6.14. In de hierboven genoemde gevallen is Yes! bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, een en ander onverminderd het recht van Yes! om schadevergoeding te vorderen.
6.15. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de klant in verzuim. De klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van drie procent per maand.
6.16. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zullen de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar zijn
6.17. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.18. Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de klant.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid, vrijwaringen, overmacht en uitsluitingen

7.1. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Yes! krachtens deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Yes! beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
7.2. Yes! doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat de website en de webshop 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van Yes!, toegang tot de site onderbroken wordt. Yes! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de website of de webshop, de mogelijkheid om een online bestelling te plaatsen, noch door een andere daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, bijvoorbeeld (niet limitatief) ingevolge een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout aan het product. Yes! heeft tevens geen enkele persoonlijke informatieplicht voor online bestellingen.
7.3. Yes! is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de Klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen (niet limitatief) een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers.
7.4. Tenslotte kan Yes! niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zoals bv. (niet-limitatief): ziekte of onbeschikbaarheid van de uitvoerende personen, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde producten. Indien Yes! wordt getroffen door een situatie van overmacht zal ze de Klant onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen.
7.5. Voor zover enige aansprakelijkheid toch van toepassing zou zijn, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de prijs van het product of de opleiding.
7.6. De website is enkel bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Klant over de producten en activiteiten van Yes!. Yes! heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.
7.7. Yes! kan op de pagina’s van haar website links naar andere internetsites plaatsen. Yes! is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de geadverteerde producten, diensten of andere materialen van externe bronnen of voor veronderstelde of werkelijke schade of verliezen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of de verbinding met dergelijke sites of externe bronnen.

Artikel 8 – Annulering van bestellingen

8.1. De bestelling van diensten zoals opleidingspakketten, kan door de Klant enkel rechtsgeldig worden geannuleerd bij een per post aangetekend schrijven of per e-mail. In dit laatste geval is de annulering slechts geldig wanneer Yes! een bevestiging van ontvangst aan de Klant heeft gestuurd.
8.2. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen (online of in persoon) op de opleiding zonder voorafgaande afmelding om welke reden dan ook, behoudens gevallen van bewezen overmacht.
8.3. In geval van annulering van een dienst door de Klant 30 kalenderdagen voor de uitvoeringsdatum, wordt 50 EUR meer de BTW en andere kosten en heffingen, als forfaitaire annuleringskost in rekening gebracht. In geval van annulering tussen de 14 en 30 kalenderdagen voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 75% van het totaalbedrag.
Indien de annulering later gebeurt dan 14 dagen voor de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 100% van het totaalbedrag.
8.4. Bestellingen van (online) producten kunnen niet geannuleerd worden, noch geretourneerd eens het product werd ontvangen, aangezien het product geleverd werd tijdens de herroepingstermijn van de digitale aankoop.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

9.1. Ontwerpen, concepten, creaties, materiaalkeuze, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, verwaardiging en fabricagemethodieken, (product-)omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. die ontwikkeld en/of gebruikt worden door Yes!, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van, evenals enige documentatie die desaangaande ter beschikking gesteld zou worden van de Klant of op de webshop zou worden geplaatst. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Yes!. 

Artikel 10 – Verwerking persoonsgegevens

10.1. Door een bestelling te plaatsen of een opleiding te boeken, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan Yes! om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de verwaardiging en verzending van de door hem bestelde producten of het leveren van de bestelde dienst. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de klanten van Yes!. Yes! verwijst in dit kader ook naar haar privacyverklaring op deze website.
10.2. De verantwoordelijke voor de verwerking, Yes!, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.
Conform deze Verordening, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Ten dien einde dient de Klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Yes! te sturen.
10.3. Alle persoonsgegevens die via de website of webshop worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven.
10.4. Voor de inzet en toepassing van systemen die persoonsgegevens bevatten wordt een aparte verwerkersovereenkomst gesloten, welke tevens integraal onderdeel uitmaakt van de overeenkomst en die elders op deze website te vinden is.

Artikel 11 – Klachten

11.1. Eventuele klachten over diensten, dienen schriftelijk aan Yes! te worden gericht, binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende ingebruikname.
11.2. Indien een klacht gegrond is zal Yes! de niet werkende onderdelen in het portaal en/of de dienstverlening alsnog zo spoedig mogelijk verrichten zoals overeengekomen, danwel - als het het Portaal betreft - doorgeven aan Improve360. Dit betreft niet de uitvoering van ' aanvullende (technische) aanpassingen en wensen binnen het portaal, die bij het afsluiten van de overeenkomst nog niet functioneel waren.
11.3. Bij aanhoudende klachten dient de klant Yes! schriftelijk in gebreke te stellen. Yes! zal dan binnen een af te spreken, redelijke termijn een oplossing bieden voor de ontstane situatie, in lijn met de gesloten overeenkomst.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

12.1. Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen Yes! en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

Gemaakt met