Mental Fitness voor bezielde ondernemers 

Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door Evelien Verkade, werkend onder de handelsnamen ‘Yes! Creation BV’ en ‘YES!', hierna te noemen Yes!, gevestigd aan de Rietdekkerslaan 13, 3781 WB, Voorthuizen, ingeschreven in het Handelsregister onder respectievelijk de nummers 08134239 en 82656770, e-mail evelien@yes-improve.nl, URL https://www.yestoyou.live.

Tenzij anders vermeld, is Evelien Verkade verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is. Deze Privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken.
Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

We respecteren hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren. 
Onze uitgangspunten zijn hierbij:
  • Persoonlijke gegevens beschermen we alsof die van onszelf zijn.
  • Persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.
  • Gegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
  • Persoonlijke gegevens delen we nooit zonder gegronde reden met andere partijen.
  • Onze digitale hulpmiddelen zijn gebouwd in state-of-the-art technologie, en worden maximaal beveiligd met allerlei voorzieningen.

1. Persoonsgegevens

We verwerken gegevens die u ons vrijwillig verstrekt bij het vragen van informatie, maken van een afspraak, het ontvangen van een product, het deelnemen aan een training of de samenwerking die we aangaan. Specifieker kan het dan gaan om uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en informatie ten behoeve van de facturatiegegevens.
Bij het gebruik van onze website is het niet nodig om uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u gebruik maakt van het contactformulier op de site, dan wordt gevraagd naar uw naam en email-adres. Dit is nodig om desgewenst contact met u te kunnen opnemen. Deze gegevens worden voor geen ander doel gebruikt. En wanneer u zich inschrijft voor de mailinglijst registeren we uw naam en mailadres, uitsluitend om u via de mailinglijst te informeren.
Daarnaast verzamelen we ook automatisch gegevens over het gebruik, toegang of interactie met een van onze websites door middel van cookies (Google Analytics) en vergelijkbare technologie. Deze gegevens worden evenwel niet aan de gebruikersdatabank gekoppeld en worden automatisch na 7 dagen verwijderd.
Tenslotte kunnen we informatie over u ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie we gezamenlijk diensten aanbieden of marketingactiviteiten uitvoeren. We kunnen ook informatie over u ontvangen van social media platforms, bijvoorbeeld wanneer u op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op dezelfde manier als die die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

2. Beveiliging en opslag 

Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst serieus en trachten de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden.
We controleren onze systemen regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. We kunnen de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht.
De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland,
op onze vestigingsplaats. Indien de gegevens bij externe dienstverleners staan, met servers buiten de Europese Unie, gebeurt de verwerking conform het EU-U.S. Privacy Shield Framework.
De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding naar de verschillende servers.

3. Toegang en transfer aan derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang aan onze medewerkers. Wij garanderen evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.
De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behoudens wat betreft externe leveranciers die diensten uitvoeren zoals websitebeheer en -hosting, het online leerplatform (Learnworlds) verwerking van facturatiegegevens en e-mailcommunicatie.
We delen uw persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is, zoals om een inschrijving te voltooien of diensten te leveren die u hebt geautoriseerd, en alleen met leveranciers die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden uw persoonsgegevens gedeeld met deze aannemers, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van Yes!.
Daarnaast, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde derden of onze gebruikers, verstrekken we uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures.

4. Cookies

Door het gebruik van de website https://www.yestoyou.live, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden, zoals Google Analytics. Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijzen we je door naar onze disclaimer.
Door gebruik te maken van een van de websites, geeft u toestemming om de cookies te installeren.

5. Verwerkingsdoeleinden

De verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het aanbieden van onze diensten, het beheer en de afhandeling van uw inschrijving of aanvraag of in het kader van onze samenwerking. Daarnaast willen we de nodige beveiliging en veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen. Tenslotte zullen we de gegevens gebruiken om u te (kunnen) informeren en contacteren omtrent marketing en advertenties.
Deze Privacyverklaring en het dubbel opt-in systeem dat wordt gehanteerd, zorgen ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven.

6. Bewaarperiode

Afhankelijk van het verwerkingsdoel, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt gedurende 24 maanden bewaard worden. Bepaalde gegevens zullen evenwel langer worden bewaard (uiterlijk 5 jaar), opdat we, onder andere, aan de wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen. Na deze termijn, zullen we de gegevens onherroepelijk wissen. 

7. Rechten en klachten van de gebruiker 

De gebruiker heeft altijd het recht op inzage van de door ons verwerkte persoonsgegevens en u kunt ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de gegevens te laten overdragen, de verwerking ervan laten beperken of ze laten verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met evelien@yes-improve.nl.
Wij gebruiken geen gegevens die uitsluitend op geautomatiseerde wijze werden verwerkt (zoals profilering).
Indien u over bovenstaande een vraag of klacht heeft, kan u steeds bij ons terecht via mail aan evelien@yes-improve.nl.

8. Wijzigingen Privacyverklaring

Indien nodig, kunnen wij deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website of in de webshop en de feedback van onze gebruikers weer te geven. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of verwerken, stellen we u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe wij uw informatie gebruikt en beschermt.

9. Contact

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent onze Privacyverklaring of ons Privacybeleid, kunt u terecht bij evelien@yes-improve.nl.
Gemaakt met